بی غراری
شفاف رویت ناپذیر
خارج از جو
موزه هنر های معصر

Lili Ameri@2024